Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Bæredygtighed og ansvarlighed er en integreret del af Carnegies forretning, både i rådgivningen, i kapitalforvaltningen samt i vores aktieanalyse. Bæredygtighed, klimaændringer og ESG (Environmental, Social & Governance) spiller en fremtrædende rolle og indgår i alle aspekter af Carnegies rådgivning. Vi er overbeviste om, at ansvarlige investeringer går hånd i hånd med et attraktivt investeringsafkast og samtidig bidrager til en bæredygtig økonomi.

Offentliggørelse af oplysninger

Gennem Oplysningsforordningen kræver EU, at finansielle aktører, der fremstiller finansielle produkter og/eller yder investerings- og/eller forsikringsrådgivning om finansielle produkter, skal være klar over, hvordan bæredygtighedsrisikoen er integreret. Ved at være transparente i vores syn på bæredygtighedsrisici, og hvordan vi integrerer dem i vores arbejde, bidrager vi til, at vores kunder kan træffe gode beslutninger, der er bæredygtige for samfundet.

Integration af bæredygtighedsrisici i vores kapitalforvaltning

Vi integrerer bæredygtighedsrisici og disses påvirkning på afkastet i de investeringsbeslutninger, der træffes i vores porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning. Vi arbejder med bæredygtighedsrisici ved at integrere FN’s Global Compact i vores screening og ved at arbejde med diversificering i vores forvaltning.

Vores arbejde med FN’s Global Compact (UNGC)

Carnegie er tilknyttet FN’s Global Compact (UNGC) og har således forpligtet sig til aktivt at arbejde med de ti principper for virksomheders bæredygtighedsarbejde inden for miljø, arbejdsvilkår og antikorruption (Link).

Ved at følge UNGC undgås det at investere i virksomheder, der producerer eller distribuerer våben, der er forbudt ifølge internationale konventioner, samt investeringer i virksomheder der ikke respekterer menneskerettighederne eller begår alvorlige miljøforureninger.

I investeringsbeslutningsprocessen screener vi for UNGC’s principper i alle porteføljer og fonde for at sikre overholdelse af disse principper.

Inden for Wealth Management er vi forpligtet til at overholde FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og vi er derfor forpligtet til at indarbejde miljø-, samfunds- og corporate governance-spørgsmål i vores investeringsanalyser og -proces samt at søge passende informationer af sådanne spørgsmål fra de virksomheder, vi investerer i.

Analysen og gennemgangen  af en ny virksomhed eller fond omfatter en gennemgang af virksomhedens/fondens principper og praksis for bæredygtighed.

Vi  tilbyder vores kunder et udvalg af produkter, der screenes for overholdelse af UNGC’s miljøprincipper og principper om kontroversielle våbenspørgsmål, og derudover også produkter der specifikt udelukker fossile brændstoffer, alkohol, tobak, pornografi, våben og gambling.

Proaktivitet er vigtig for os

Ud over den screening, vi foretager af virksomhederne/fondene, arbejder vi selv proaktivt på at udvikle forslag til bæredygtige investeringer, der kan være af interesse for vores kunder. F.eks. virksomheder med teknologier eller aktiviteter, der bidrager til at reducere brugen af fossile brændstoffer eller på anden måde tackle de udfordringer, som klimaomstillingen står overfor.

Vores arbejde med bæredygtige investeringer

For at kontrollere og overvåge, at virksomheder følger ansvarlige investeringsprincipper og -metoder, har vi engageret ISS ESG, en verdensførende udbyder af tjenester til screening og overvågning af ansvarlige investeringsprincipper. Hvis et selskab har dårlige ESG-egenskaberundersøger vi forholdene nærmere, og hvis vi ikke opnår det ønskede resultatafvikles investeringen.

Diversificering er vigtig for håndtering af bæredygtighedsrisici

Nøglen til styring af bæredygtighedsrisici samt til generel porteføljerisikostyring er diversificering. Alle vores porteføljer er diversificeret og investerer i mange værdipapirer eller mange aktive og passive fonde, der ejer mange forskellige værdipapirer.

Vores porteføljer er alle veldiversificeret investeringer med en bred eksponering til hele aktivklassens investeringsunivers. Indenfor aktieporteføljerne vil der således være en bred eksponering til alle sektorer og regioner i investeringsuniverset. Indenfor obligationsporteføljerne vil der ligeledes være en bred eksponering til segment og regioner. Alle porteføljer der investerer i individuelle papirer vil være diversificeret bredt på ca. 30-60 instrumenter.  

Historisk set har de største aktiemarkeder som helhed haft ubetydelige prisreaktioner under de værste vejrrelaterede katastrofer, og kun få større fald for enkelte aktier har været dramatiske. Orkanen Katrina i august 2005 gik over i historien som den dyreste vejrrelaterede katastrofe, med skader på anslået 150 milliarder dollars, hvoraf 62 milliarder dollars blev båret af forsikringsbranchen. I de følgende 1-2 måneder faldt kurserne på de hårdest ramte børsnoterede forsikringsselskaber med 15-25%. Derfor absorberer en portefølje med et stort antal forskellige aktier, der er diversificeret på tværs af sektorer, sådanne risici godt, især over længere investeringshorisonter.

Du kan læse mere om vores politik for ansvarlige investeringer her.

Du kan læse mere om Carnegies overvejelser om væsentligste negative bæredygtighedspåvirkninger her