Vores politik for ansvarlige investeringer

Bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning

At inddrage bæredygtighed i vores investeringsbeslutninger, handler både om at vi ønsker at bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden og om at lave attraktive investeringer.

Vores overbevisning er, at selskaber, der inkorporerer et bæredygtighedsperspektiv i deres aktiviteter, reducerer risici og opnår en konkurrencemæssig fordel og dermed repræsenterer bedre investeringer. Vi mener ikke, at det er nødvendigt at gå på kompromis med afkastet, hvis arbejdet udføres korrekt, men hensynet til bæredygtighed giver bedre betingelser for at undgå unødvendige risici og skabe bedre risikojusterede afkast. Derfor tager vi bæredygtighed i betragtning ud fra et risiko- og værdiskabende perspektiv som en naturlig del af vores kerneforretning.

Ved at indarbejde et bæredygtighedsperspektiv i vores investeringsproces øger vi vores muligheder for at identificere langsigtede tendenser samt lovgivningsmæssige, juridiske og politiske risici samt risikoen for, at en virksomhed, industri eller et land potentielt får negativ omtale.

Klimaændringer, omstrukturering af arbejdsmarkedet og demografiske ændringer er eksempler på udfordringer, vi står over for, men de repræsenterer også muligheder for innovative virksomheder, der kan levere nyskabende løsninger. Vi bidrager til denne udvikling ved at tilføre nødvendig kapital til virksomhederne, således at de fortsat kan udvikle nye og mere bæredygtige løsninger på tidens udfordringer.

Politikkens omfang

Denne politik gælder for Carnegie Wealth Management Danmark (i det følgende benævnt Carnegie).

Vores ansvar kommer fra vores evne til at påvirke. Mulighederne og betingelserne for at påvirke miljømæssige og sociale spørgsmål samt corporate governance spørgsmål (tilsammen bæredygtighedsfaktorer) varierer mellem forskellige aktivklasser. Denne politik gælder primært for aktivt forvaltede porteføljer og fonde, hvor Carnegie eller en ekstern forvalter investerer direkte i aktier, obligationer, ejendomme eller unoteret selskaber. Det er inden for disse aktivklasser, at vi har den største mulighed for at bidrage til positive forandringer.

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, tages der også hensyn til denne politik i forbindelse med investeringer i indeksfonde og andre systematiske strategier.

Politikken revideres og revurderes om nødvendigt hvert andet år. Carnegie Wealth Management Danmark er ansvarlig for revision af politikken.

Carnegies forpligtelser – Erklæring om due diligence politikker

Carnegie Investment Bank har underskrevet FN’s Global Compact initiativ. I den forbindelse forpligter vi vores støtte til 10 principper vedrørende menneskerettigheder, miljø, arbejdsret og antikorruption, som vi også er engageret i.

Vi støtter desuden FN’s Principper for Ansvarlige Investeringer (UNPRI). Det betyder, at vi også opererer i overensstemmelse med følgende seks principper:

  • Vi inkorporerer bæredygtighedsspørgsmål i vores investeringsstrategi og beslutningsprocesser.
  • Vi vil være aktive ejere og inkludere bæredygtighedsspørgsmål i vores politik for aktivt ejerskab.
  • Vi vil bede de selskaber og produkter, vi investerer i om relevante bæredygtighedsoplysninger.
  • Vi vil arbejde for, at ovenstående principper bliver gennemført og accepteret i vores branche.
  • Vi vil arbejde sammen med andre for at forbedre gennemførelsen af ovenstående politikker.
  • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og vores fremskridt med gennemførelsen af ovenstående politikker.

Konkret betyder det, at vi ikke investerer i virksomheder, der producerer eller distribuerer våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner. Eksempler herpå er kemiske og biologiske våben, klyngebomber, atomvåben og personelminer. 

Vi undgår  investeringer i virksomheder, der – uden at tage konkrete skridt til at forhindre en gentagelse, ikke respekterer menneskerettighederne eller begår alvorlige miljøforureninger. I porteføljer, hvor der er yderligere krav til ansvarlighed, ekskluderer vi investeringer i alkohol, tobak, pornografi og våben samt gambling-virksomheder. Derudover kan vi levere skræddersyede løsninger til større kunder, der har specifikke eksklusionskrav.

Vores arbejde med ansvarlige investeringer

I vores arbejde med ansvarlige investeringer er bæredygtighed og ansvarlighed inkorporeret i alle dele af investeringsprocessen. For at tilsikre et professionelt og globalt dækkende setup inden for screening af ansvarlige investeringer, har vi i indgået et samarbejde med Institutional Shareholder Services group (i det følgende benævnt ISS ESG). Via vores samarbejde med ISS ESG, kan vi tilsikre, at de investeringer vi foretager overholder vores kriterier for ansvarlighed.

Udover at tilsikre at investeringerne overholder vores krav til ansvarlighed, indgår bæredygtighed i vores investeringsanalyser af virksomhederne, vi investerer i. Vi laver en grundig analyse af virksomhedens bæredygtighedsprofil for at forstå de risici og muligheder, der kan knyttes til investeringen.

I tilfælde af at en virksomhed ikke efterlever vores krav om ansvarlighed, vil det blive solgt fra porteføljerne hvori det indgår.

For den del af kapitalen som Carnegie forvalter, men hvor ansvaret for de direkte investeringer er outsourcet til eksterne forvaltere, kan vi ikke stille direkte krav til investeringer, som vores kunder indirekte er eksponeret imod. I de tilfælde tilstræber vi at sikre, at de eksterne forvaltere vi udvælger, forstår vores politik og ligeledes har et veldefineret bæredygtighedsperspektiv.

Carnegies politik for aktivt ejerskab i kapitalforvaltningen kan findes her.

Langsigtet værdiskabelse

Vi er en værdiskabende vidensbank; vi erkender, at vi ved at handle bæredygtigt kan bidrage til at skabe langsigtede værdier for vores kunder, såvel som for samfundet som helhed. På den måde tager vi ansvar både over for vores kunder og over for det samfund, vi er en del af.