Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Strategi
De to væsentligste forretningsmæssige mål for foreningen er afkast samt afsætning.

Foreningens strategi er at differentiere sig på det danske marked med udbud af afdeling Globale Aktier og afdeling Globale Obligationer.

Foreningen søger organisk vækst gennem formidling af andele via Carnegie Investment Bank og de samarbejdspartnere, som selskabet finder nyttige indenfor rammerne af den gældende lovgivning. Investeringsforeningen giver Carnegie Investment Bank mulighed for en styrkelse af serviceringen af et udvalgt kundesegment.

Produktudbud 
Foreningen udbyder afdeling Globale Aktier og afdeling Globale Obligationer. I aktieafdelingen ligger vægten på vækst- og valuebaserede investeringer i såvel danske som udenlandske børsnoterede selskaber. I obligationsafdelingen ligger hovedvægten på erhvervsobligationer, heraf maksimalt 10 % af afdelingens formue i ikke-ratede kreditobligationer og maksimalt 10 % af afdelingens formue i enkeltobligationer med en lavere rating end Ba3/BB-.

Investeringerne udvælges på baggrund af rådgivers vurdering og analyser og har således en aktiv porteføljestyring i valg af selskaber og instrumenter. For at opnå en hensigtsmæssig risikospredning tilstræbes, at aktieporteføljen fordeles på minimum 25 selskaber. Der er ikke fastsat specifikke krav til porteføljernes fordeling på f.eks. brancher, geografi eller størrelser.

Carnegie Invest

Læs mere